Η διακήρυξη μας – «Κοιτάμε Μπροστά» Χρήστος Γιαννούλης

By 0 Comment

Η διεξαγωγή των εκλογών με την Απλή Αναλογική, εμβληματικό στοιχείο των θεσμικών αλλαγών που συντελέστηκαν με την πρώτη φάση του «Κλεισθένη», διαμορφώνει θετικούς όρους ουσιαστικής αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών για ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της συμμετοχής των πολιτών, της αλληλεγγύης και της δίκαιης ανάπτυξης.

Η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη για τον αναπτυξιακό ρόλο της Περιφέρειας που  συνίσταται σ’ αυτόν του Περιφερειάρχη διαμεσολαβητή, στην προώθηση αποσπασματικών και κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων, στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση τετελεσμένων χωρίς σχεδιασμό και δημοκρατική νομιμοποίηση αποξένωσε και απαξίωσε τον θεσμό και οδήγησε στην διάψευση των προσδοκιών των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Είναι αδήριτη  η ανάγκη για μια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που υπερβαίνει τα όρια της τυπικής διαχείρισης και επαναπροσδιορίζει τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο, ως αυτόνομου και αποκεντρωμένου θεσμού δημοκρατίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί και πρέπει να είναι δυναμικός παράγοντας οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, Οι υποδομές, τα μεταφορικά και ενεργειακά δίκτυα, οι επιχειρηματικές συνεργασίες, το περιβάλλον, ο τουρισμός αλλά και ο πολιτισμός αποτελούν προνομιακά πεδία συνεργασίας με τις γειτονικές περιοχές σε μια Ευρωπαϊκή προοπτική ειρήνης και ασφάλειας.

Η Περιφέρεια όμως μπορεί και οφείλει να   διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία με κοινωνικό πρόσημο. Υπάρχει πλέον ο θεσμικός χώρος για την συμβολή της Αυτοδιοίκησης:

  • στον συσχετισμό της ενδογενούς τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης με την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.
  • στην ενίσχυση και διεύρυνση τοπικών παραγωγικών και εργασιακών εξειδικεύσεων με χωρική συνοχή σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.
  • στη περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  • στη προστασία δικαιωμάτων

Εστιάζοντας σε βασικούς τομείς καινοτομίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναπτύσσοντας μία ισχυρή κουλτούρα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και δυναμικών δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του αγρό-διατροφικού τομέα με μέτρα που στηρίζουν ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην κατασκευή δημόσιων υποδομών

Στηρίζοντας την  επιχειρηματική εξωστρέφεια με τη μετάβαση σε καινοτόμα και υψηλής προστιθέμενης αξίας επιχειρηματικότητα.

 

Με την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως εναλλακτικού παραδείγματος που συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτικών απασχόλησης, με δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες, με συμπληρωματικότητα και κάλυψη κενών επιχειρηματικής δράσης μικρής κλίμακας.

Με αποκεντρωμένες πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης με αξιοποίηση παραγωγικών πόρων, εκσυγχρονισμό παραγωγικών συστημάτων και ιδίως με ενεργοποίηση και συμμετοχή της  παραγωγικής  βάσης των αγροτών και ιδίως των νέων.

 

Με συστηματική επένδυση στην αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας ώστε να αυξήσουμε τις δυνατότητες των βασικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας: μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, κυκλική οικονομία, γεωργία, μεταποίηση, φαρμακευτικός τομέας, υγεία και περιβάλλον, τουρισμός και πολιτισμός. Να κινητοποιήσουμε και τον συνεταιριστικό και τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας και να στηρίξουμε τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας προς βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.

Με ενδυνάμωση και αξιοποίηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας ώστε να επιτρέπεται η πραγματική πρόγνωση των ελλείψεων και των τάσεων, καθώς και η αξιολόγηση των μελλοντικών αναγκών για τον σχεδιασμό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Με συστηματική επένδυση στην κοινωνία της γνώσης, την κάλυψη των αναγκών βασικής υποδομής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, την ενίσχυση της έρευνας και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων.

Με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων και της υπαίθρου, την διασφάλιση της αειοφορικής χρήσης των φυσικών  πόρων και των κοινωνικών αγαθών.

Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και με οργάνωση των συστημάτων πολιτικής προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Με ενίσχυση των κοινωνικών δομών και του δικτύου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, με πολιτικές ένταξης και ισότιμης πρόσβασης σε όλους.

Με στήριξη των δομών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε όλους τους κατοίκους με βασική αρχή την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα και την ασφαλή και ικανοποιητική κάλυψη όλου του πληθυσμού της Περιφέρειας.

Με μια Περιφέρεια  που απέναντι στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό υψώνει τα τείχη μιας ισχυρής «ταυτότητας» που δεν κινδυνεύει από την επαφή με το διαφορετικό, αλλά μπορεί να συμπορευτεί μαζί του ειρηνικά.